പുതിയകാവിലമേമ ശരണം | ഓം സര്‍വ്വമംഗള മംഗല്ലേൃ ശിവേ! സര്‍വ്വാ൪ത്ഥ സാധികേ ശരണേൃ ത്രൃംബകേ ദേവീ നാരായണീ നമോസ്തൂതേ.....                       ഓം സര്‍വ്വമംഗള മംഗല്ലേൃ ശിവേ! സര്‍വ്വാ൪ത്ഥ സാധികേ ശരണേൃ ത്രൃംബകേ ദേവീ നാരായണീ നമോസ്തൂതേ .....                       ഓം സര്‍വ്വമംഗള മംഗല്ലേൃ ശിവേ! സര്‍വ്വാ൪ത്ഥ സാധികേ ശരണേൃ ത്രൃംബകേ ദേവീ നാരായണീ നമോസ്തൂതേ .....                       ഓം സര്‍വ്വമംഗള മംഗല്ലേൃ ശിവേ! സര്‍വ്വാ൪ത്ഥ സാധികേ ശരണേൃ ത്രൃംബകേ ദേവീ നാരായണീ നമോസ്തൂതേ .....                       ഓം സര്‍വ്വമംഗള മംഗല്ലേൃ ശിവേ! സര്‍വ്വാ൪ത്ഥ സാധികേ ശരണേൃ ത്രൃംബകേ ദേവീ നാരായണീ നമോസ്തൂതേ ..

Registration and verification

Visit directly to the temple for the registration process at Parinayam Office.Upon verification, you will be directed to fill a form and provide information about yourself ...

Creating your profile

Complete your profile by uploading your best photos, along with any specific details you wish to add in order to make your profile impressive, and attract better responses...

Communicating with your personalized match maker

Once you’re on the network, feel free to contact our representatives and let them identify your needs and preferences...

Your Personalized Match Makers

NEERAJ .S.L

Age

NITHEESH KUMAR .T

Age

Arun Kumar

Age

GANESH RAM. S

Age 28

ASHWIN PRAKASH

Age 25

Prem lal R

Age 0

SANTHOSH KUMAR C

Age 0

Rajeev

Age 0

VISAKH M.J

Age 31

SAJEEV .R

Age 38

Why Parinayam

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്നാണ് വിവാഹം .ഉചിതമായ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പതിനഞ്ചു വർഷമായി പരിണയം മംഗല്യ സഹായി പ്രവർത്തിച്ച്‌ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സംവിധാനം കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു സൗകര്യപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുംവിധം ഓൺലൈൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ......

Read more
100

Sucecessful Stories

2400

Members

2000

Active Members

Successful Stories

2022-08-21 SIBIN RAJ AND ATHIRA

Dont marry someone you can live with - marry the person who you cannot live without. …

2022-07-07 ARUN AND SINDHURI

The older I get, the less time I want to spend with the part of the human race that didn't marry me …

2022-07-10 DRAUPADI AND RENJITH

God has created every element in this world different. Identity is the noun that was described as a word in dictionary to define individual’s idiosyncratic characteristic. …